Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Aut z Grupy VAG – MajóVWka 2020
1. Zlot jest imprezą nie komercyjną organizowaną przez Lubelskie Kluby VW Audi oraz portal internetowy vwgolf.pl.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie zarówno w części sportowo/sprawnościowej jak i integracyjnej.
3. Na teren zlotu wjazd mają pojazdy należące Tylko do grupy VAG. Wyjątek stanowią pojazdy: ochrony, sponsorów , pracownicy Ośrodka „Wodnik” oraz obsługi technicznej.
4. Akceptację regulaminu każdy z uczestników potwierdza wypełniając deklarację uczestnictwa.
5. Deklaracja uczestnictwa musi być wypełniona i podpisana przez każdego uczestnika najpóźniej z chwilą wjazdu na teren Zlotu.
6. Wjazd na teren ośrodka osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, z zastrzeżeniem, że opiekun bierze za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.
7. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników oraz osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
8. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu imprezy bez podania przyczyny.
10. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. W miejscach wyznaczonych do prób sportowo/sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się pieszo osób nie biorących udziału w konkurencji i/lub w jaki inny sposób nie związany ze startującym.
11. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów zlotu, lub Służby Porządkowe.
12. W związku z klauzulą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego wyłączającą odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz AutoCasco w przypadku wykorzystywania pojazdu mechanicznego do prób sportowych za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
13. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji.
14. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie zlotu. Osobą koordynującą z ramienia organizatorów jest Michał (michaś) Tel. 504 841 663, email majovwka@wp.pl i/lub osoby przez niego wyznaczone.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
16. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
17. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 7. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie podpisując deklarację.
18. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 7 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i innych środków odurzających oraz wszelkiej broni i narzędzi niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu.
19. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h (za wyłączeniem prób sportowych w wyznaczonym miejscu). Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz wykonywania niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy” itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi. ZAKAZ JAZDY na terenie zlotu obowiązuje od godziny 20:00 do 6:00 każdego dnia zlotu. Wyjątkiem są auta wjeżdżające po raz pierwszy na teren zlotu, które po zaparkowaniu również obowiązuje zakaz. Zakaz nie dotyczy aut Służb Porządkowych oraz Organizatorów , specjalnie oznaczonych pomarańczowym sygnałem ostrzegawczym oraz odpowiednią naklejką na przedniej szybie. Dodatkowo osoby pilnujące porządku na terenie zlotu będą ubrane w odpowiednio oznaczone kamizelki odblaskowe a także posiadały identyfikator.
19.a. Uczestnicy zlotu poruszający się po terenie zlotu , zobowiązani są do przewożenia pasażerów w miejscach bezpiecznych i w ilości osób wbitej w dowód rejestracyjny pojazdu poruszającego się. Zakazuje się przewożenia ludzi w bagażniku , na dachu bądź innym miejscu które nie jest wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku/pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
21. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
22. Uczestnik zlotu wyraża poprzez podpisanie regulaminu , dobrowolną wolę poddania się badaniu alkomatem przez Organizatorów , Służby Porządkowe bądź Policję w przypadku kiedy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów lub regulaminu.
23. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w kwestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
24. Decyzja organizatora zlotu jest decyzja ostateczną.
25. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.
26. Każdy uczestnik prób sportowo/sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 7. niniejszego Regulaminu.
27. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
28. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny, OC, gaśnicę i działające pasy bezpieczeństwa.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli, a w razie braku zgody właściciela/użytkownika pojazdu ma prawo do wykluczenia z konkurencji, a w szczególnych przypadkach także ze zlotu ze skutkiem natychmiastowym opisanym w punkcie 7 Regulaminu.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
31. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
32. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.
33. Uczestnicy konkurencji sportowo/sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 7. niniejszego Regulaminu.
34. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym trzyosobowa komisja, jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
35. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu i planu imprezy bez podania przyczyny.